Loading

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο Εκμισθωτής, εκμισθώνει το όχημα που αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη του συμβολαίου (καθώς και οποιοδήποτε όχημα τυχόν αντικαταστήσει αυτό) στον Μισθωτή με βάση τους όρους του παρόντος, τους οποίος ο Μισθωτής πλήρως αποδέχεται.

  1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο Μισθωτής παρέλαβε το Αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για την χρήση και το σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται με την λήξη του συμβολαίου να παραδώσει το όχημα στον Εκμισθωτή μαζί με τον εξοπλισμό του, στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον προσυμφωνημένο χρόνο και τόπο κατά τη διάρκεια εργασίμων ωρών των γραφείων του Εκμισθωτή, άλλως η μίσθωση παρατείνεται μέχρι την στιγμή που θα λειτουργήσει πάλι το γραφείο του Εκμισθωτή ή μέχρι την στιγμή που ο Εκμισθωτής θα έχει στην κατοχή του το κλειδί του οχήματος, χωρίς να αποκλείεται ευθύνη του μισθωτή για κλοπή ή ζημία του Αυτοκινήτου για το χρόνο αυτό. Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του Αυτοκινήτου υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Εκμισθωτή είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση.

Άλλως από την παρέλευση 30 λεπτών από τον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης ο Μισθωτής χρεώνεται με μία επιπλέον μέρα μίσθωσης και γενικότερα ο μισθωτής θα χρεώνεται για κάθε επιπλέον ημέρα που παρακρατεί το Αυτοκίνητο, υπό την προϋπόθεση έγγραφης συναίνεσης του Εκμισθωτή για την παράταση της μίσθωσης. Αν το όχημα δεν παραδοθεί στον προσυμφωνημένο χρόνο ή σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση του Εκμισθωτή υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειάς του, η παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να αφαιρεί και να αναλαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο το όχημα στην κατοχή του και χωρίς την συγκατάθεση του Μισθωτή αλλά με έξοδα αυτού.

  1. ΧΡΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Το όχημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε οδικό ασφαλτοστρωμένο δίκτυο από άτομα που κατέχουν νόμιμη και αναγνωρισμένη άδεια οδήγησης Αυτοκινήτου. Δεν επιτρέπεται να οδηγείται σε εκτός δρόμου διαδρομές για εκμάθηση οδήγησης, test drive καθώς και να ακολουθεί και να μετέχει σε αγώνες ταχύτητας ή μηχανοκίνητων αθλημάτων. Δεν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση του οχήματος σε τρίτους η μεταφορά επικίνδυνων και εύφλεκτων φορτίων, ναρκωτικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων και η ώθηση ή ρυμούλκηση άλλων οχημάτων. Δεν επιτρέπεται να οδηγείται από άτομο που είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου, η παράνομη μεταφορά ατόμων ημεδαπών ή αλλοδαπών, η τέλεση με το μισθωμένο Αυτοκίνητο παράνομων πράξεων, η οδήγηση του Αυτοκινήτου κατά παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ, τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών και η διέλευση των ελληνικών συνόρων χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή. Δεν επιτρέπεται να το οδηγούν άλλοι, πλην του Μισθωτή και κάθε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχθεί ο Μισθωτής την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή και τα στοιχεία του (πρόσθετου οδηγού) πρέπει να είναι καταχωρημένα στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο Μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσέχει το Αυτοκίνητο, να αναλαμβάνει κάθε μέριμνα για την αποτροπή κλοπής του να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κλπ. και να ενημερώνει εγκαίρως τον Εκμισθωτή όταν υπάρχει ανάγκη συντήρησής του ή όταν παρουσιαστεί σε αυτό κάποιο ελάττωμα ή πρόβλημα και να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τύπου καυσίμου. Οποιαδήποτε επισκευή του Αυτοκινήτου από τον Μισθωτή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση του Εκμισθωτή. Σε περίπτωση ατυχήματος, αν διαπιστωθεί η μεταφορά περισσοτέρων ατόμων από ότι προβλέπει η άδεια κυκλοφορίας, η ασφαλιστική εταιρεία δεν καλύπτει το κόστος επισκευής και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον πελάτηΣε περίπτωση που το Αυτοκίνητο υποστεί ζημία ή κλαπεί λόγω μη τήρησης των ως άνω αναφερομένων, ο Μισθωτής δεν απαλλάσσεται ακόμα και αν έχει αποδεχθεί κάποια από τις ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (βλ. κατωτέρω υπ’ αριθ. 4). Σε περίπτωση ζημίας, κλοπής, ατυχήματος ο Μισθωτής υποχρεούται άμεσα να ειδοποιήσει την αστυνομία, να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με τον Εκμισθωτή, να σημειώσει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του Αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούσθηκε το Αυτοκίνητο και να συμπληρώσει και υπογράψει δήλωση ατυχήματος/κλοπής και να παραδώσει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στον Εκμισθωτή. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου ο Μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή και στον Εκμισθωτή το αργότερο εντός δώδεκα (12) ωρών παραδίδοντας της το κλειδί του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση  δήλωσης ατυχήματος ή κλοπής ο Μισθωτής χρεώνεται επιπλέον με ένα πάγιο ποσόν «εξόδων διαχείρισης φακέλου» ύψους 15 € + ΦΠΑ, το οποίο δεν επιστρέφεται. ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 2 Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ.

  1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο Μισθωτής θα καταβάλει στον Εκμισθωτή κατά την λήξη της μίσθωσης, το συνολικό ποσόν της μίσθωσης καθώς και οποιαδήποτε άλλου είδους χρέωση που απορρέει από τη μίσθωση του Αυτοκινήτου (καύσιμα, πρόστιμα, έξοδα, ζημίες κλπ.). Εάν η εξόφληση γίνει με πιστωτική κάρτα, η υπογραφή του κατόχου της κάρτας εξουσιοδοτεί τον Εκμισθωτή, να χρεώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας του Μισθωτή με το σύνολο της μίσθωσης και των παρεπόμενων χρεώσεων, ως άνω. Αυτή η εξουσιοδότηση ισχύει και για χρεώσεις εκ των υστέρων, όπως χρεώσεις ζημιών, τυχόν έξοδα ρυμούλκησης ή μεταφοράς του αυτοκινήτου, πρόστιμα από τροχαίες παραβάσεις και παράνομη στάθμευση, καθώς και τυχόν έξοδα φακέλου που προκύπτουν από την διαχείριση των παραπάνω. Ο Μισθωτής επιβαρύνεται επιπλέον: (α) με την τυχόν υπέρβαση των συμφωνηθέντων χιλιόμετρων. Ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή χιλιομέτρων (κοντέρ) κατά την έναρξη και κατά την λήξη της μίσθωσης, (β) με τη χρέωση για τη συμπλήρωση του Αυτοκινήτου με καύσιμα σε περίπτωση που αυτό δεν επιστραφεί με την αρχική στάθμη καυσίμου από τον Μισθωτή, καθώς και με τη Χρέωση Εξυπηρέτησης Καυσίμων, (γ) με τις χρεώσεις για οποιεσδήποτε υπηρεσίες και καλύψεις από κινδύνους αποφάσισε ο Μισθωτής να χρησιμοποιήσει, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος, (δ) με οποιουσδήποτε φόρους, τέλη, δαπάνες, αμοιβές, δικηγορικές αμοιβές ή άλλα έξοδα που αφορούν στην μίσθωση του Αυτοκινήτου, με τυχόν χρηματικές ποινές, πρόστιμα, δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στον Εκμισθωτή λόγω παραβάσεως κατά την χρήση του Αυτοκινήτου από τον Μισθωτή, με έξοδα επανάκτησης της κατοχής και χρήσης του Αυτοκινήτου από τον Εκμισθωτή, καθώς και με τόκους υπερημερίας, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οιωνδήποτε οφειλόμενων ποσών. Στις περιπτώσεις αυτές ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει επιπλέον στον Εκμισθωτή το ποσό των € 15 + ΦΠΑ για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων του Εκμισθωτή, (ε) με οποιοδήποτε ποσό απαιτείται για την επισκευή ζημίας από φυσικά φαινόμενα και τρομοκρατικές ενέργειες (στ) με την πρόσθετη επιβάρυνση για την παραλαβή παράδοση του Αυτοκινήτου, καθώς και την επιβάρυνση για την επιστροφή αυτού σε σημείο διαφορετικό από καθοριζόμενο, (ζ) με την επιπλέον χρέωση της υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Αεροδρομίου (Airport Service Charge), (η) με τα έξοδα καθαρισμού σε περίπτωση υπερβολικά λερωμένου οχήματος, (θ) με την ημερήσια χρέωση για τον πρόσθετο οδηγό, (ι) σε περίπτωση δήλωσης ατυχήματος ή κλοπής με τη χρέωση ποσού εξόδων διαχείρισης φακέλου ύψους 15 € + ΦΠΑ. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ.

  1. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το Αυτοκίνητο φέρει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης τρίτων και επιβαινόντων (πλην του οδηγού) και μέχρι των οριζομένων από την ελληνική νομοθεσία χρηματικών ποσών, υπό την προϋπόθεση της σύννομης οδήγησης του από τον οδηγό του και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Ο Μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζημία του Αυτοκινήτου. Ο Μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για ζημιά του Αυτοκινήτου σε ελάχιστη χρέωση (deductible), αποδεχόμενος κατά την έναρξη της μισθώσεως την προαιρετική κάλυψη αυξημένης απαλλαγής ζημιών, βάζοντας την υπογραφή του στο αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη ΔΕΧΟΜΑΙ και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Ο Μισθωτής σε περίπτωση κλοπής του Αυτοκινήτου, υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της αξίας του Αυτοκινήτου. Ο Μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη για ολική κλοπή ή απώλεια του Αυτοκινήτου σε ελάχιστη χρέωση (deductible) αποδεχόμενος και προφυλάξεις προς αποτροπή της ολικής κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου και χρησιμοποίησε αυτό σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.

Οι παραπάνω απαλλαγές ζημιών και καλύψεις δεν απαλλάσσουν τον Μισθωτή από τις χρεώσεις του άρθρου 3 του παρόντος και εάν το Αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους χρήσης του άρθρου 12 του παρόντος.

Ο οδηγός και οι επιβαίνοντες δεν καλύπτονται με Ασφάλιση. Ο Εκμισθωτής  παρέχει ασφαλιστική κάλυψη με τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων του Εκμισθωτή, αν ο Μισθωτής αποδεχόμενος κατά την έναρξη της μίσθωσης την ημερήσιας χρέωση για την κάλυψη οδηγού και επιβαινόντων βάλει την υπογραφή του στο αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη ΔΕΧΟΜΑΙ και καταβάλλει την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση.

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώριση των προσωπικών του στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ρητά συμφωνείται ότι ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις καθώς και  στις αρχές της χώρας, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος.

  1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παραπάνω όροι ισχύουν και αν αντικατασταθεί το αρχικά μισθωμένο Αυτοκίνητο ή αν παραταθεί η μίσθωση ενώ οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη αν δεν συμφωνηθεί εγγράφως. Ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα καταγγελίας του παρόντος σε περίπτωση αθετήσεως των όρων του από το Μισθωτή και άμεσης περισυλλογής του Αυτοκινήτου. Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον Εκμισθωτή χρηματική εγγύηση πριν του παραδοθεί το όχημα για την πιστή από μέρους του τήρηση των όρων του παρόντος. Κατά την διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται και εις ολόκληρον με τον Μισθωτή. Ομοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το παρόν μισθωτήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο. Επιπλέον ο Μισθωτής είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνος με ένα τρίτο πρόσωπο για την καταβολή μισθώματος τυχόν εξόδων, δαπανών και αμοιβών, ανεξαρτήτως αν ο τρίτος έχει αναλάβει να τα καλύψει. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται δεν ισχύουν, εάν η εξόφληση του εκδοθέντος από τον Εκμισθωτή λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα. Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο. Αποτελεί ευθύνη του Μισθωτή να ζητήσει τυχόν επιστροφή χρημάτων ή και την τελική χρέωσή του για καύσιμα κατά την επιστροφή του οχήματος και μόνο εκείνη τη στιγμή. Επιστροφή χρημάτων ή άλλες διαφορές που αφορούν στην χρέωση του καυσίμου δεν γίνονται δεκτές μετά την αποχώρηση του πελάτη από το γραφείο του Εκμισθωτή. Ο Εκμισθωτής δεν φέρει ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου βρίσκεται μέσα στο Αυτοκίνητο μετά την επιστροφή του στον Εκμισθωτή. Σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής αδυνατεί να παραδώσει στο Μισθωτή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συγκεκριμένο τύπο Αυτοκινήτου, για το οποίο ο Μισθωτής έχει κάνει την κράτηση, ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία θετική ή αποθετική του Μισθωτή.

  1. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από τις Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή από το παρόν συμφωνητικό θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας ή του Ναυπλίου.